Arxiu mensual: juny de 2018

PREGUNTES OPORTUNES – 357 (català)

La No Independència És… Dependència!

Què es pot esperar del govern socialista espanyol per a Catalunya?

Publicat: El Periódico realitza una entrevista a la ministra de Política Territorial. Meritxell Batet. Les seves respostes mereixen algunes PREGUNTES OPORTUNES.

Batet: “No sortirem del conflicte català amb un referèndum”. Preguntes: Es va equivocar Anglaterra, Canadà i, ara Dinamarca, per utilitzar un recurs tan democràtic com és un referèndum? Té l’estat un recurs millor per conèixer l’opinió majoritària de la societat catalana? Serà que saben que ho perdrien? Anglaterra, Canadà, van fer una oferta i van guanyar. Què ofereix l’estat espanyol a més de 2 milions de votants a Catalunya? És democràtic negar la democràcia?

Batet: “Veuria bé que el jutge apropés als polítics presos”.  Preguntem: De debò creu que són “polítics presos” en lloc de “presos polítics”? No es posiciona ja en presumpció de culpabilitat? Si de debò creu en la democràcia, el just i democràtic no seria sol·licitar el total sobreseïment d’aquests processos?

Batet: “Tots hem de posar de la nostra part. Estem oberts a escoltar, dialogar, consensuar. No servirà de res si no ho està l’altra part”. Preguntes: Des del 78, què ha demostrat la Generalitat? Va confiar en la Constitució, va consensuar els estatuts, va recolzar els governs espanyols i els pressupostos. Va respectar l’estat i els seus governs (PP/PSOE) aquests acords? Va complir, fins i tot, els seus projectes d’inversions a Catalunya? Va respectar el PSC al Congrés el que es va consensuar en el segon estatut? Després del “raspallat” del PSOE i la retallada del TC, amb membres nomenats pel PSOE! que va anul·lar aspectes clau, Zapatero va anunciar actuacions que restituïssin. Ho va fer? No a tot! Què entén el PSOE per escoltar, dialogar, consensuar amb Catalunya? Què demostra el que “posen de la seva part”? Ha escoltat el PSOE a Catalunya, ha complert el que era consensuat?

Batet: “La Generalitat ha de plantejar-se que representa tots els catalans”. Preguntes: El parlament promou lleis que afavoreixen a “tothom”: benestar en educació, sanitat, infraestructures, justícia social. Representa només als independentistes o a “tots”? A qui representen realment els líders socialistes catalans? A tots els catalans o… al PSOE, els seus barons regionals, als espanyols? Què demostren els fets objectius? Representa més i millor el PSC, el PSOE, l’estat espanyol, a tots els catalans que la Generalitat?

Batet: “Es pot avançar parlant dels 45 punts que Puigdemont va lliurar a Rajoy”. Preguntes: Aquests 45 punts  “són deutes” de l’estat amb Catalunya!  Perjudiquen a “tota” la societat catalana. Pagar, si ho fan o només en part, “l’endarrerit” és “avançar? Primer, “recuperem” la llibertat dels presos polítics i tot el pendent. Després, avancem!

Batet: “Hem d’articular un camí en el que tots ens trobem. És el que esperen la societat catalana i l’espanyola”. Preguntes: “Això” ja s’ha provat. L’estat espanyol no compleix. La societat catalana espera viure amb el nivell de vida que mereix, en democràcia autèntica i llibertat, amb respecte a la seva identitat, amb avançada justícia social, amb dignitat. És el que vol la societat espanyola per a tots els catalans? Què demostren els fets?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què esperar del PSOE, de l’estat espanyol?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTAS OPORTUNAS – 357 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué se puede esperar del gobierno socialista español para Catalunya?

Publicado: El Periódico realiza una entrevista a la ministra de Política Territorial. Meritxell Batet. Sus respuestas merecen algunas PREGUNTAS OPORTUNAS.

Batet: “No saldremos del conflicto catalán con un referéndum”. Preguntas:¿Se equivocan Inglaterra, Canadá, ahora Dinamarca, utilizando un recurso tan democrático como un referéndum? ¿Tiene el estado un recurso mejor para conocer la opinión mayoritaria de la sociedad catalana? ¿Será que saben que lo perderían? Inglaterra, Canadá, hicieron una oferta y ganaron. ¿Qué ofrece el estado español a más de 2 millones de votantes en Catalunya? ¿Es democrático negar la democracia?

Batet: “Vería bien que el juez acercase a los políticos presos”  Preguntamos: ¿De verdad cree que son “políticos presos” en lugar de “presos políticos”? ¿No  se  posiciona ya en presunción de culpabilidad? Si de verdad cree en la democracia, lo justo y democrático ¿no sería solicitar el total sobreseimiento de esos procesos?

Batet: “Todos tenemos que poner de nuestra parte. Estamos dispuestos a escuchar, dialogar, consensuar. No servirá de nada si no lo está la otra parte”. Preguntas: Desde  el 78, ¿qué ha demostrado la Generalitat? Confió en la Constitución, consensuó los estatutos, apoyó a los gobiernos españoles y sus presupuestos. ¿Respetó el estado y sus gobiernos (PP/PSOE) esos acuerdos? ¿Cumplió, incluso, sus proyectos de inversión en Catalunya? ¿Respetó el PSC en el Congreso lo que se consensuó en el segundo estatuto? Tras el “cepillado” del PSOE y el recorte del TC, ¡con miembros nombrados por el PSOE!, que anuló aspectos clave, Zapatero anunció actuaciones que restituyeran ¿lo hizo? NO ¿Qué entiende el PSOE por escuchar, dialogar, consensuar con Catalunya? ¿Qué demuestra lo que “ponen de su parte”?¿Ha escuchado el PSOE a Catalunya, ha cumplido lo que estaba consensuado?

Batet: “La Generalitat debe plantearse que representa a todos los catalanes” Preguntas:  El parlament promueve leyes que favorecen a “todos”: bienestar en educación, sanidad, infraestructuras, justicia social. ¿Representa sólo a los independentistas o a “todos”? ¿A quién representan realmente los líderes socialistas catalanes? ¿A todos los catalanes o… al PSOE, sus barones regionales, a los españoles? ¿Qué nos demuestran los hechos objetivos?¿Representa más y mejor el PSC, el PSOE, el estado español, a todos los catalanes que la Generalitat?

Batet: “Se puede avanzar en los 45 puntos que Puigdemont entregó a Rajoy”. Preguntas:  Esos 45 puntos  “son deudas” del estado con Catalunya. Y perjudican claramente a “toda” la sociedad catalana. ¿Pagar, si lo hacen o sólo en parte, lo “atrasado” es “avanzar”? . Primero “recuperar” la libertad de los presos políticos i todo lo pendiente. Después ¡avancemos!

Batet: “Tenemos que articular un camino en el que todos nos encontremos. Es lo que esperan la sociedad catalana y la española”. Preguntas: “Eso” ya se ha probado. El estado español no lo cumple. La sociedad catalana espera vivir con el nivel de vida que merece, en democracia auténtica y libertad, con respeto a su identidad, con avanzada justicia social, con dignidad. ¿Es lo que quiere la sociedad española para todos los catalanes? ¿Qué demuestran los hechos?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué esperar del PSOE, del estado español?

POR LA DIGNIDAD – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com