Arxiu mensual: juliol de 2018

PREGUNTES OPORTUNES- 361 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Monarquia o República?…!

Públicat: “No creieu que ja ha arribat el moment de votar República o Monarquia”?

Són “bones” per si mateixes les monarquies o les repúbliques?

No. Només són “formes” d’estat. Algú va definir que les monarquies es basen en el dret “vaginal” perquè és l’única cosa segura: la descendència materna directa. De la paterna no parla. De “competència, intel·ligència, natural, segura” cara a la funció, tampoc! Aquí està la història. Dependrà de la constitució i dels qui la gestionin. Les monarquies nòrdiques  són exemplars. No les islàmiques. I les repúbliques? Diuen ser demòcrates, trien president que pot ser revocat. Tampoc assegura res. Hi ha repúbliques profundament democràtiques i unes altres, com algunes sud-americanes, africanes, de països totalitaris, molt negatives. La clau està en la qualitat política dels seus dirigents i dels seus votants. Des de la perspectiva d’una veritable dignitat democràtica quina valoració mereix la monarquia espanyola segons els fets objectius…? 

Quin nivell de dignitat democràtica ofereix l’actual monarquia espanyola?

Ja és evident el que és i dóna de si. Actuació de Juan Carlos I qüestionada des del seu nomenament.  El 23-F sota sospita. Enregistraments que ho comprometen perillosament. Què va fer davant la clara manipulació de la constitució del 78? Què davant la corrupció que s’estenia per zones, governs regionals? Què davant la composició partidista del constitucional? Ningú sabia res entre els governs de torn? Com es diu en dret permetre infraccions, ocultar-les, ocupant màxims càrrecs públics? I el rei actual? Què fa davant la deplorable situació que va heretar? Si ho ignorava i/o ho sabia i ocultava podem qualificar-la de competent? I com s’ha de valorar el succeït en la seva pròpia família? Ignorància, complicitat…? En qualsevol cas, “eficaç, competent”? Potser la incompetència inclou també als partits i governs de l’estat espanyol? També a la pròpia societat espanyola que era ignorant i/o permissiva…?  Objectivament, des de la dignitat democràtica, què justifica, a Catalunya, ser súbdits de la inútil monarquia espanyola actual?

És digna la seva actuació a Catalunya? 

Felipe VI, no advertia la creixent asfíxia i situació de Catalunya? Que avui tingui presos i exiliats polítics “per ser demòcrates i voler votar”; que hi hagi més de 2 milions de votants que volen la independència i molts més que volen república no és un clar indicador del seu fracàs? Felipe VI va dir: “Catalunya serà el que vulguin els catalans”. Quan han votat, aquest rei ha recolzat l’actuació repressiva judicial i la violència física de la policia i guàrdia civil davant de pacífics votants indefensos. Desmemoriat, demagog? És digna la seva actuació…?

Cambó va dir: “Monarquia, república”? Catalunya! Què diem ara nosaltres? Ens va bé amb la monarquia? En absolut! Podem canviar-la? No. Tenim a l’abast una república moderna, veritablement democràtica, amb avança justícia social, llibertat, benestar? Sí! Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el que volem? Ser sotmesos i súbdits d’una monarquia obsoleta, corrupta, hostil o… República i Constitució catalana possibilista que aporti  democràcia real, benestar, llibertat, a Catalunya! Què és el coherent? Què és el DIGNE…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 361 (castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Monarquía o República? …!

Publicado: ¿No crees que ha llegado ya el momento de votar República o Monarquía?

¿Son “buenas” por sí mismas las monarquías o las repúblicas?

No. Sólo son “formas” de estado. Alguien definió que la monarquía se basan en el derecho “vaginal” porque es lo único seguro: la descendencia materna directa. De la paterna no habla. De “competencia, inteligencia, natural, segura” cara a la función, ¡tampoco!. Ahí está la historia. Dependerá de la constitución y quienes la gestionen. Las monarquías nórdicas son ejemplares. No así las islámicas. ¿Y las repúblicas? Dicen ser demócratas, eligen presidente que puede ser revocado. Tampoco asegura nada. Las hay profundamente democráticas y otras, como algunas sudamericanas, africanas, de países totalitarios, muy negativas. La clave está en la calidad política de sus dirigentes y sus votantes. Desde la perspectiva de una verdadera dignidad democrática ¿qué valoración merece la monarquía española según los hechos objetivos…?  

¿Qué nivel de dignidad democrática ofrece la actual monarquía española?

Ya es evidente lo que es y da de sí. Actuación de Juan Carlos I cuestionada desde su nombramiento. 23 F bajo sospecha. Grabaciones que lo comprometen peligrosamente. Qué hizo ante la clara manipulación de la constitución del 78? ¿Qué ante la corrupción que se extendía por zonas, gobiernos regionales? ¿Qué ante la composición partidista del constitucional? ¿Nadie sabía nada entre los gobiernos de turno? ¿Cómo se llama en derecho permitir infracciones, ocultarlas, ocupando máximos cargos públicos? ¿Y el rey actual? ¿Qué hace ante la deplorable situación que heredó? Si lo ignoraba y/o lo sabía y ocultaba ¿podemos calificarlo de competente? ¿Y  cómo valorar lo sucedido en su propia familia? ¿Ignorancia, complicidad…? En cualquier caso, “¿eficaz, competente”? ¿Quizá la incompetencia incluye también a los partidos y gobiernos del estado español? ¿También a la propia sociedad española que era ignorante y/o permisiva…?  Objetivamente, desde la dignidad democrática, ¿qué justifica, en Catalunya, ser súbditos de la actual e inútil monarquía española?

¿Es digna su actuación en Catalunya? 

Felipe VI, ¿no advertía la creciente asfixia y situación en Catalunya? Que hoy tenga presos y exiliados políticos “por ser demócratas y querer votar”; que haya más de 2 millones de votantes que quieren la independencia y muchos más que quieren república ¿no es un claro indicador de su fracaso? Felipe VI dijo: “Catalunya será lo que quieran los catalanes”. Cuando han votado, este rey ha apoyado la actuación represiva judicial y la violencia física de la policía y la guardia civil ante los votantes pacíficos e indefensos. ¿Desmemoriado, demagogo? ¿Es digna su actuación…?

Cambó dijo: “¿Monarquía, república? ¡Catalunya!  ¿Qué decimos ahora nosotros? ¿Nos va bien con la monarquía? ¡En absoluto! ¿Podemos cambiarla? No. ¿Tenemos al alcance una república moderna, verdaderamente democrática, con avanza justicia social, libertad,  bienestar? ¡Sí! Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo deseable? ¿Ser sometidos y súbditos de una monarquía obsoleta, corrupta, hostil o… República y Constitución catalana posibilista que aporte  democracia real, bienestar, libertad, en Catalunya! ¿Qué es lo coherente? ¿Qué es lo DIGNO…?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 360 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Conflicte “Catalunya / Espanya” Parlem de “unilateralitat”?

Publicat: “S’acusa al Parlament de Catalunya per la DUI. S’exigeix l’abandó definitiu de la unilateralitat”

QUI actua unilateralment segons la cronologia dels fets objectius?

Constitució espanyola.

Representants de Catalunya van participar en la seva elaboració multilateral. La seva societat la va aprovar. Va creure en el concepte “nacionalitat” històrica i en els drets per a Catalunya. Durant 40 anys, Catalunya l’ha respectat. L’estat espanyol, no “la seva pròpia constitució”. Els reiterats incompliments de PP i PSOE van ser acords bilaterals amb el parlament català? Mai. Van ser decisions “unilaterals” amb el suport de l’aparell de l’estat i que van perjudicar molt a Catalunya i a tots els seus habitants! Per què exigeix respecte qui no ho compleix? Davant aquesta realitat objectiva, Qui ha actuat i actua sempre “unilateralment” i en contra de la Constitució? És  democràticament “digna” aquesta unilateralitat…?

Estatuts.

Van ser negociacions “bilaterals”. Resultat final consensuat. S’han aplicat tots els seus apartats i compromisos? Per part de Catalunya, sí, en tot! Per part de l’estat, en absolut! Hi encara resten pendents transferències del primer. L’estat no ha complert mai els compromisos de finançament, inversions. Pitjor: hi ha clara invasió de competències en àrees bàsiques. Tots aquests incompliments, sobradament coneguts i denunciats, han perjudicat i perjudiquen seriosament a la societat catalana han estat fruit d’un acord bilateral? No! Qui ha actuat i actua sempre “unilateralment”?  És democràticament “digna” aquesta unilateralitat…?

Acords anuals en pressupostos.

PP i PSOE han rebut suport de les forces catalanes cara als seus pressupostos. Es van consensuar inversions que són vitals per al normal desenvolupament de la societat catalana i que afecten a àrees bàsiques com a educació, sanitat, infraestructures, assistència social, cultura, investigació, etc. Els ha complert algun any i en tot l’estat espanyol? Mai! Aquí estan els crònics dèficits d’aquestes aplicacions vitals per al benestar que “tots” els habitants de Catalunya es mereixen. Tots aquests incompliments de les diferents partides pressupostàries han estat consensuades de forma bilateral? No! Qui ha actuat sempre “unilateralment”? És democràticament “digna” aquesta unilateralitat…?

Últim estatut.

Elaborat  i votat per clara majoria a Catalunya. Es “raspallat” al Parlament espanyol. Així i tot, la societat catalana ho vota. Confirma el rei. Però el PP va i recull signatures per tota Espanya i ho porta a un Constitucional “anti-constitucional” en la seva composició i funcionament.  Aquest ho retalla i imposa. Catalunya no té opció a votar-ho. Aquest fet, que és “anticonstitucional”, ha estat negociat bilateralment amb el Parlament Català? No. Qui ha actuat i actua sempre “unilateralment”. És democràticament digna aquesta “unilateralitat”?

Reacció catalana.

Macro manifestacions que sorprenen tot el món pel seu pacifisme. Es ”demana “votar” per decidir. L’estat s’hi oposa. Els líders independentistes promouen una votació: Suport a la independència “malgrat” la brutal, i reconeguda internacionalment, agressió de les forces policials espanyoles. S’aprova la DUI. Els líders estan a la presó. Motiu? Se’ls acusa “d’unilateralitat” i no respectar la Constitució i l’Estatut! Aquesta unilateralitat sí és indigna i punible? Si és per “unilateralitat” i incompliments qui hauria d’estar a la presó? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA  Què és “causa” i què “efecte”? Qui és realment unilateral…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 360 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Conflicto “Catalunya / España” ¿Hablamos de “unilateralidad”?

Publicado: “Se acusa al Parlamento catalán por la DUI. Se exige que se abandone definitivamente la vía unilateral”.

¿QUIÉN actúa unilateralmente según la cronología de los hechos objetivos?

Constitución española. Representantes de Catalunya participaron en su elaboración multilateral. Su sociedad la aprobó. Creyó en el concepto “nacionalidad” histórica y en los derechos para Catalunya. Durante 40 años, Catalunya la ha respetado. El estado español, no “su” propia constitución”. Los reiterados incumplimientos de PP y PSOE ¿fueron acuerdos bilaterales con el parlamento catalán? Nunca. ¡Fueron decisiones “unilaterales” con el respaldo del aparato del estado y que perjudican mucho a Catalunya y a todos sus habitantes!  ¿Por qué exige respeto quien no lo cumple? Ante esa realidad objetiva ¿Quién ha actuado y actúa siempre “unilateralmente” y en contra de la Constitución? ¿Es  democráticamente “digna” esa unilateralidad…?

Estatutos. Fueron negociaciones “bilaterales”. Resultado final consensuado ¿Se han aplicado  todos sus apartados, compromisos? Por Catalunya, ¡sí, en todo!. Por el estado, ¡en absoluto!. Hay aún pendientes transferencias del primero. No ha cumplido nunca los compromisos de financiación, inversiones. Peor: hay una clara invasión de competencias en áreas básicas. Todos esos incumplimientos, de sobra conocidos y denunciados, han perjudicado y perjudican seriamente a la sociedad catalana ¿han sido fruto de un acuerdo bilateral? ¡No! ¿Quién actúa siempre “unilateralmente”?  ¿Es democráticamente “digna” esa unilateralidad…?

Acuerdos anuales en presupuestos. PP y PSOE han recibido apoyo de fuerzas catalanas  cara a sus presupuestos. Se consensuaron inversiones que son vitales para el normal desarrollo de la sociedad catalana y que afectan a áreas básicas como educación, sanidad, infraestructuras, asistencia social, cultura, investigación, etc. ¿Los ha cumplido algún año y en todo el estado español? ¡Nunca!. Ahí están los crónicos déficits en esas aplicaciones vitales para el bienestar que “todos” los habitantes de Catalunya merecen. Esos incumplimientos de las diferentes partidas presupuestarias ¿han sido consensuadas bilateralmente? ¡No! ¿Quién actúa siempre “unilateralmente”? ¿Es democráticamente “digna” esa unilateralidad…?

Último estatuto.  Elaborado  y votado por mayoría en Catalunya. Se “cepilla” en el Congreso.. Aun así, la sociedad catalana lo vota. Refrenda el rey. Pero el PP recoge firmas por toda España y lo lleva a un Constitucional o “anti constitucional” en su composición y funcionamiento.  Éste lo recorta e impone. Catalunya no tiene opción a votarlo. Este hecho, que es “anticonstitucional”,  ¿ha sido negociado bilateralmente con el Parlamento catalán? No. ¿Quién ha actuado y actúa siempre “unilateralmente”. ¿Es digna democráticamente esta “unilateralidad”?

Reacción catalana. Macro manifestaciones que asombran al mundo por su pacifismo. Se pide “votar” para decidir. El estado se opone . Los líderes independentistas promueven una votación: Apoyo a la independencia “a pesar” de la brutal, y reconocida internacionalmente, agresión de las fuerzas policiales españolasa de los hechos objetivos? ¿Qui´nacionalmente agresiito. Los l al mundo por su pacificismo. Se pide “alonvierten en “nsuadas bil. Se aprueba la DUI. Los líderes están en prisión. ¿Motivo? ¡Se les acusa de “unilateralidad” y no respetar la Constitución! ¿Esta unilateralidad sí es indigna y punible? Si es por “unilateralidad” e incumpli-mientos ¿quién debería estar en prisión? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA  ¿Qué es “causa” y qué “efecto”? ¿Quién es realmente unilateral?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 359 (català)

La No Independència És… Dependència!

Per a qui és problema? Per Catalunya o per a Felipe VI…?

Publicat: “Si la Generalitat no vol rebre al Rei serà un problema per a Catalunya perquè suposarà que no representa a tota Catalunya? Segur? Pot assegurar que el rei “sí” representa a “tota” Catalunya? Felipe VI va dir: “Catalunya serà el que vulguin els catalans”. Quan els catalans han volgut expressar què volen, com ha reaccionat el rei? Recolzant la repressió, prohibint! Aquí estan les seves declaracions després de l’1-O! Té paraula i memòria? Els fets demostren que no. Exactament, què li deuen els votants a Catalunya a la monarquia espanyola? Votaria avui monarquia borbònica i castellana la majoria de la societat catalana? Si la resposta és “NO”, qui té el problema seriós? No és un problema evident i un indicador clar que hagi de venir i estar “blindat” per les forces de seguretat? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Optar per una República independent i moderna dins del marc europeu o ser cada cop més súbdits d’un Rei castellà i hostil, que no demostra cap gest per a ser estimat, acceptat, respectat, a Catalunya?

Despotisme il·lustrat o autèntica democràcia a Catalunya?

Publicat: “En el tema de Catalunya, PSOE, C’s i PP estan d’acord. Competeixen per veure qui és més anti-independentista”. Publicat: “Hi ha diferències entre JxC i el PDCAT i entre aquests i ERC, CUP”. Per què, per a què, competeixen? El 80% de votants a Catalunya vol decidir: República independent o autonomia que cada vegada és més “autonosuya”? La societat catalana ha demostrat una de les majors iniciatives democràtiques a través de macro manifestacions pacífiques que han sorprès al món. Els polítics diuen defensar a la societat. Ho fan o… en realitat defensen les seves posicions ideològiques, partidistes, personals? Segueix el “despotisme il·lustrat”? La societat catalana que es va manifestar ho va fer unida i amb un clar objectiu. Ha de renunciar a imposar la seva paraula i influència per sotmetre’s al que decideixin els qui ostenten el poder o lideratge “aquí” i “allí”? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Referèndum per una República independent o submissió a un estat espanyol clarament colonitzador i amb jutges i policies com a únic recurs de persuasió?

Com es qualifica a qui “es ven” per diners…?

Publicat: Govern espanyol: “Invertir a Catalunya possibilitarà un marc d’enteniment” Quantes vegades s’ha escoltat, llegit, que l’estat espanyol invertiria a Catalunya el que contemplaven els pressupostos, figurava en els estatuts i necessitava en infraestructures, sanitat, educació, etc.? Moltes vegades. S’han complert? No! A quant ascendeix el dèficit fiscal acumulat des de la transició? A més de 300.000 milions d’euros! Aquest incompliment i dèficit, perjudica només als independentistes o a tots els que viuen, treballen, tributen a Catalunya? La resposta és clara. Ara, volen enteniment “a canvi d’inversions”? Des de la COHERÈNCIA, què triar: Prostituir-se una vegada més per promeses que mai compleixen, oblidar el 155 i l’1-0… o decidir una independència que defensi tant el BENESTAR merescut com la DIGNITAT, LLIBERTAT, JUSTÍCIA SOCIAL, DEMOCRÀCIA AUTÈNTICA…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 359 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Para quién es el problema? ¿Para Cataluña o para Felipe VI…?

Publicado: “Si la Generalitat no quiere recibir al Rey será un problema para Catalunya porque supondrá que no representa a toda Catalunya? ¿Seguro? ¿Puede asegurar que el rey “sí” representa a “toda” Catalunya? Felipe  VI dijo: “Catalunya será lo que quieran los catalanes”. Cuando los catalanes han querido expresar qué quieren, ¿cómo ha reaccionado el rey? ¡Apoyando la represión, prohibiendo! ¡Ahí están sus declaraciones tras el 1-O! ¿Tiene palabra y memoria? Los hechos demuestran que no. Exactamente, ¿qué le deben los votantes en Catalunya a la monarquía española? ¿Votaría hoy monarquía borbónica la gran mayoría de la sociedad catalana? Si la respuesta es “NO”, ¿quién tiene el problema? ¿No es evidente que deba venir “blindado” por las fuerzas de seguridad? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente? ¿Optar por una República independiente y moderna dentro del marco europeo o ser cada vez más súbditos de un Rey castellano y hostil, que no demuestra nada para ser querido, aceptado, respetado, en Catalunya?

¿Despotismo ilustrado o auténtica democracia en Catalunya?

Publicado: “En el tema de Catalunya, PSOE, C’s y PP están de acuerdo. Compiten para ver quién es más anti independentista”. Publicado: “Hay diferencias entre JxC y el PDCAT y entre estos y ERC, CUP”. ¿Por qué, para qué, compiten? El 80% de votantes en Catalunya quiere decidir: ¿República independiente o autonomía que cada vez es más “autonosuya”? La sociedad catalana ha demostrado una de las mayores iniciativas democráticas a través de macro manifestaciones pacíficas que han asombrado al mundo. Los políticos dicen defender a la sociedad. ¿Lo hacen o en realidad defienden sus posiciones ideológicas, partidistas, personales? ¿Sigue el “despotismo ilustrado”? La sociedad catalana que se manifestó lo hizo unida y con un claro objetivo. ¿Debe renunciar a imponer su palabra e influencia para someterse a lo que decidan quienes ostentan el poder o liderazgo “aquí” y “allí”? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente? ¿Referéndum por una República independiente o sumisión a un estado español claramente colonizador y con jueces y policías como único recurso de persuasión?

¿Cómo se califica a quien “se vende” por dinero…?

Publicado: Gobierno español: “Invertir en Catalunya posibilitará un marco de entendimiento”. ¿Cuántas veces se ha escuchado, leído, que el estado español invertiría en Catalunya lo que contemplaban los presupuestos, figuraba en los estatutos y necesitaba en infraestructuras, sanidad, educación, etc.? Muchas veces. ¿Se han cumplido? ¡No! ¿A cuánto asciende el déficit fiscal acumulado desde la transición? ¡A más de 300.000 millones de euros!. Ese incumplimiento y déficit, ¿perjudica sólo a los independentistas o a todos los que viven, trabajan, tributan en Catalunya? La respuesta es clara. Ahora, quieren entendimiento “a cambio de inversiones? Desde la COHERENCIA, qué elegir: ¿Prostituirse una vez más por promesas que nunca cumplen, olvidar el 155 y el 1-0… o decidir una independencia que defienda tanto el BIENESTAR merecido como la DIGNIDAD, LIBERTAD, JUSTICIA SOCIAL, DEMOCRACIA AUTÉNTICA…?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com